Smart tooling project

Smart tooling project

16 mei 2017

Smart Tooling is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Voor het project Robotica Smart Tooling ontwikkelt Ki<|MPi in samenwerking met partners uit Vlaanderen en Zuid-Nederland, innovatieve Robotica toepassingen voor maintenance in de procesindustrie.

In de procesindustrie draaien machines non-stop. Minutieus onderhoud is daarom een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering, zeker vanwege steeds strenger wordende regels op gebied van veiligheid en milieu. ‘Smart Tooling’ legt daarbij de focus op automatisering: door de ontwikkeling van prototypes van robots en tools kan het onderhoud veiliger, goedkoper, schoner en efficiënter worden. Zo wordt de productiviteit van het industrieel onderhoud versterkt.

Een voorbeeld hiervan zijn robots die schoonmaken en inspecteren op voor mensen lastige of niet toegankelijke locaties.

Dankzij de actieve betrokkenheid van kennisinstellingen zoals o.a. Ugent, een vooraanstaand instituut op gebied van communicatie, wordt bijgedragen tot een directe stimulans voor technologische doorontwikkeling van KMO/MKB-bedrijven. Multinationals BASF en Dow Benelux fungeren als testlocatie. De grensoverschrijdende samenwerking geeft bedrijven zo toegang tot een breed scala van expertise en infrastructuur die nu niet of moeilijk toegankelijk is. Hierdoor kan men best practices uitwisselen zodat ook na afloop van het project een duurzame verankering van kennis gewaarborgd blijft.

Inspectie van leidingen
Vooraf is beschreven dat het doel is om een robot zelfstandig - inwendig (in de leiding) of uitwendig (langs de buitenkant) een leiding te laten inspecteren. Voor de inspectie van leidingen worden later eventueel nog KMO/MKB-bedrijven ingeschakeld. Universiteit Twente richt zich eerst op het huidige prototype, de Pirate, dat ontwikkeld is voor aardgastoepassingen. Met dit prototype wil men ultrasone metingen kunnen uitvoeren, zonder de kabels die momenteel aan het toestel vast zitten. Het uiteindelijke doel is om corrosie onder isolatie te meten, zonder dat de uitwendige isolatie daarvoor moet worden afgehaald.

Inspectie van vaten
Het doel van het deelproject inspectie in vaten betreft de inspectie van druk vaten en leidingsystemen op (afname van) wanddikte en corrosie vorming. De voornaamste zorg is Corrosie Onder Isolatie (COI). Om inspecties in een tank te kunnen uitvoeren, zal een lichtere ‘crawler’ worden ontwikkeld. Belangrijk is dat deze opereert in en rondom vloeistoffen, zoals chemisch actieve stoffen en hoge temperaturen en drukken. VTEC en Serenity werken samen om software en sensoriek te ontwikkelen. Waarbij ID Tec zich focust op de ontwikkeling van de robot. 

Doelstelling    
Het project heeft als doel het versterken van de procesindustrie door kostenefficiënter en veiliger te werken. Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan meer dan 50 concrete robottoepassingen. MKB/KMO ondernemingen hebben de uitdaging om technologische oplossingen samen met kennisinstellingen te ontwikkelen. Hiervoor zoekt Smart Tooling KMO/MKB bedrijven die in samenwerking met kennisinstellingen technologische oplossingen ontwikkelen:

  • 8 service providers (grote ondernemingen of KMO/MKB) in het onderhoud van procesindustrie worden als projectpartner light ingeschakeld voor het faciliteren van onderzoek en testen bij asset owners. Voor deze groep is een totaal budget voorzien van € 270.000, waarvan 40% gesubsidieerd wordt.
  • 16 KMO/MKB bedrijven worden als projectpartner light ingeschakeld voor de daadwerkelijke ontwikkeling, engineering en bouw van prototypes/proofs of concept. Voor deze groep is een totaal budget voorzien van € 1.400.000, waarvan 50% gesubsidieerd wordt.
  • 32 ondernemingen worden actief betrokken in de innovatieclusters, maar krijgen geen geldelijke steun.

Financiers
Interreg V Vlaanderen-Nederland is een programma van de Europese Unie, gericht op grensoverschrijdende samenwerking dat tot doel heeft de innovatie en duurzame ontwikkeling binnen de grensregio versterken en bevorderen. In deze projecten werken bedrijven, bedrijfskoepels, overheden, kennisinstellingen en andere organisaties aan weerszijden van de grens met elkaar samen om tot concrete vernieuwingen te komen. Voor 2014-2020 voorziet Europa voor het programma ruim 152 miljoen euro, uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het Smart Tooling project ontvangt subsidie vanuit Interreg Vlaanderen-Nederland programma.

 

 

 

 

< Terug naar nieuwsarchief